Beheer

Stichting Natuur- en Recreatiegebied Slingelandse Plassen heeft sinds 1 januari 2024 de ANBI-status (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. Het RSIN nummer is 8640 44 136

Van de stichting wordt verwacht dat zij diverse gegevens publiceert via de website, zo is voor iedereen helder dat de stichting voldoet aan de eisen van een ANBI.

De contactgegevens van de stichting staan onderaan de homepage en door invullen van het contactformulier kunt u de stichting via e-mail bereiken.

De doelstelling

De doelstelling van de stichting is het beschermen van de landschappelijke en ecologische waarden van het gebied de Slingelandse Plassen en het ondersteunen van het extensief recreatief medegebruik. Daartoe verricht de stichting alle werkzaamheden in het gebied die daarmee verband houden, evenals werkzaamheden die de doelstelling bevorderen. Het gebied wordt onderhouden en geëxploiteerd op basis van een beheerplan. De publieke toegankelijkheid blijft daarbij gewaarborgd en het streven is dat de het gebruik en de toegankelijkheid van het gebied verbeterd wordt. De stichting houdt bij de realisatie van haar doelstellingen rekening met de belangen van diverse belangengroepen, particulieren, bedrijven en organisaties uit de omliggende dorpen en gebieden.

Een nadere uitwerking van onze doelstelling en activiteiten is te lezen in het beleidsplan. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten alsmede een financiële verantwoording is te lezen in het jaarverslag.

Het bestuur

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit een vertegenwoordiging van de 5 participerende organisaties in Stichting Natuur- en Recreatiegebied Slingelandse Plassen. Alle bestuursleden werken onbezoldigd; zij zetten zich vrijwillig in voor de stichting.