Natuur

Een aantrekkelijk leefgebied voor heel veel vogels

De Slingelandse Plassen zijn het leefgebied van allerlei soorten vogels. Tijdens een wandeling hoor en zie je in de bosjes en struiken de gebruikelijke zangvogels, zoals de zwartkop, merel, zanglijster en koolmees. Denk ook aan de zwartkop, winterkoning, koolmees, tjiftjaf en fitis.

Ondertussen kijk je in het riet naar de kleine karekiet, rietzanger en rietgors. Regelmatig is ook de roerdomp te zien. Of kun je de verrichtingen van de bruine kiekendief waarnemen, die boven de rietkragen jaagt op kuikens van wilde eend, meerkoet of krakeend. Op de plassen zelf zwemt een enkele wilde eend, krakeend of fuut.

Visdiefjes

In een van de plassen is een eilandje van stenen aangelegd waar in mei visdiefjes broeden. De kolonie bestaat uit tientallen visdiefjes. Zodra de jongen zijn geboren is het een drukte van jewelste van de visdiefjes die in de plassen naar kleine visjes duiken. Je kunt de kolonie van betrekkelijk dichtbij bekijken. Het is fascinerend om te zien hoe de visdieven zich gedragen.

Slikvlaktes voor watervogels

Van de drie oostelijke plassen wordt in het voorjaar en in de nazomer het waterpeil gedurende vier weken verlaagd. Hierdoor ontstaan slikvlaktes die grote aantallen watervogels aantrekken. Denk aan de grutto, kemphaan, groenpootruiter, wintertaling, overloper, bergeend, krakeend en slobeend.

In het gebied broeden tal van vogelsoorten, waaronder visdieven, grauwe ganzen en kolganzen. Op de noordelijke plas vooral waterkoeten en smienten. Tijdens de perioden van de doortrek wordt de visarend regelmatig gezien. In de winterperiode vertoeven er in de omgeving van de Slingelandse Plassen talloze grote zilverreigers.

natuur visdiefjes in de slingelandse plassen
watervogels in de slingelandse plassen natuurgebied
vlinders in de slingelandse plassen natuurgebied
vogels in de slingelandse plassen natuurgebied

Vlinders

Tussen de bosschages zijn stroken aangelegd met wilde bloemen, kruiden en andere beplantingen. Hier vind je verschillende soorten vlinders, zoals de argusvlinder, distelvlinder, kleine vos, atalanta, groot koolwitje en klein koolwitje. Behalve vlinders zijn er veel andere insecten te zien.

Vissoorten

In de plassen zwemmen ook verschillende vissoorten. Dit zijn onder andere blankvoorn, alver, ruisvoorn, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, baars, brasem, vetje, bittervoorn, kleine modderkruiper en de karper.

Meer Slingelandse Plassen

Bloesem in het voedselbos

Voedselbos

In het Polderbos, het hart van de Slingelandse Plassen, werken we hard aan de realisatie van een voedselbos. Een voedselbos is een door de mens ontworpen systeem, gericht op duurzame voedselproductie.

herinneringsbomen

Herinneringsbomen

De rust in het Polderbos, op het eiland van de Slingelandse Plassen, nodigt uit om stil te staan bij bijzondere gebeurtenissen. Bomen zijn wereldwijd een universeel symbool om herinneringen levend te houden.

Natuureducatie aan jeugd in de Slingelandse Plassen

Educatie

Het natuurlokaal in het hart van de Slingelandse Plassen is een leer- en werkplaats voor jong en oud. Je leert over een natuurlijke manier van voedselvoorziening en groene grondstoffen.